IMPROVING THE LIFE CYCLE OF INFORMATION SYSTEMS FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Abstract and keywords
Abstract (English):
жизненный цикл, информационные системы, информационные технологии, этапы проектирования, малый и средний бизнес, технологии моделирования ИС, модели ИС, стандарты, модель, проектирование, бизнес-процесс

Keywords:
life cycle, information system, information technology, design stages, small and medium-sized business, IS modeling techniques, IS models, standards, model, design, business process
Text

Современный этап глобализации мировой экономики весьма специфичен и характеризуется высокими темпами роста инновационной деятельности и потребностями в гибких инструментах планирования и управления.

Одним из них является информационный инжиниринг, в соответствии с которым процесс создания информационной системы (ИС) основывается на процессе построения и развития моделей. Еще Джеймс Мартин говорил, что необходимо обеспечивать «применение взаимосвязанного набора формальных технологий

(моделей) для планирования, анализа, проектирования и создания информационных систем на уровне корпораций или отдельных ее частей...». Процесс проектирования ИС, процесс ее создания базируется на поэтапном построении и развитии моделей.

 

Информационный инжиниринг позволяет тесно интегрировать корпоративное стратегическое планирование с разрабатываемыми ИС, а также позволяет скоординировать управление информационными ресурсами и долговременные перспективы определенной организации

References

1. Baranovskiy A.G., Trenikhin A.P. Zhiznennyy tsikl organizatsii (predpriyatiya). Ekonomika i sotsium. 2014. № 2-1 (11).

2. Bedryagin A.N, Tamrazyan D.A. Modeli zhiznennykh tsiklov organizatsiy. Ekonomika i upravlenie. 2014. №9(33).

3. Zagovora O.V., Kontsevich V.G. Uchet osobennostey IT-proektov pri opredelenii ikh zhiznennogo tsikla// Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. 2011. № 7 (49).

4. NekrasovA.G., Ataev K.I. Sovremennye tekhnologii podderzhki zhiznennogo tsikla produktsii v tsepi postavok. Avtomatizatsiya i upravlenie v tekhnicheskikh sistemakh. 2014. № 3(14). S. 96—103.

5. Nazarov SV. Arkhitektura i proektirovanie programmnykh sistem: Monografiya. M.: Infra-M, 2013.

6. Oshkaderov O.V. Fazy zhiznennogo tsikla. Molodoy uchenyy. 2010. № 7.

7. Poplavskaya V.A., Gorshkov L.A. Metodicheskiy podkhod k razvitiyu teorii zhiznennykh tsiklov organizatsiy// Menedzhment i biznes-administrirovanie. 2014. № 9 (33). S. 160—167.

8. Pavlova E.A., Petrova PI. Problemy vnedreniya CRM-sistem na rossiyskikh predpriyatiyakh pri sozdanii klientoorientirovannoy strategii vedeniya biznesa. Trudy gumanitarnogo fakul´teta SPbNIU ITMO: Sb. nauch. statey. Otv. red. prof. V. I. Podlesnykh. SPb: SPbNIU ITMOb, 2013. S. 123-126.

9. BuhalisD., AmarangganaA., 2014. Smart Tourism Destinations. Proceedings of Information and Communication Technologies International Conference, Dublin, pp. 553—564.

Login or Create
* Forgot password?