PECULIARITIES OF INNOVATIONS IN HUMAN SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE HOSPITALITY INDUSTRY)
Rubrics: SERVICE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article highlights the problems of innovations in the sphere of service industry and particularly in the hospitality industry. The research is topical due to the lack of development of methodological aspects of the hospitality industry and due to the lack of innovation classifications in Russian scientific literature with allowance for service type of business of these companies. The article analyzes publication activity in the sphere of service innovations researches and presents the peculiarities of innovative activity of services sphere companies, describes the assimilating and differentiating approaches to the definition of methodology of innovations in the services sphere and their correlation with industry, proposes the synthetic approach as the most acceptable in modern conditions of´servicization " of production sphere and "industrialization" of services sphere — the approach which combines both above described approaches and admits the importance of services and service sectors for all branches of economy, proposes directions of innovative development of hospitality industry companies.

Keywords:
service innovations, methodology of innovations, assimilative approach, differentiating approach, synthetic approach, enterprises of hospitality
Text

В последнее время много говорят о важности инноваций для развития и совершенствования российских компаний. Не являются исключением и предприятия индустрии гостеприимства.

Изучение проблематики индустрии гостеприимства является особо актуальным ввиду относительной новизны данного понятия для российской практики, а также имеющегося у нашей страны потенциала для развития этой индустрии. Неудивительно, что ученые постепенно начинают выбирать индустрию гостеприимства в качестве объекта своих исследований. Однако, по нашему мнению, методологические аспекты исследования индустрии гостеприимства не до конца сформированы: в частности, не сложилось четкого понимания отличительных характеристик индустрии гостеприимства, затруднительным остается выделение ее структуры. Неразрешенность этих проблем значительно осложняет дальнейшее исследование, в частности изучение вопросов инновационной деятельности в индустрии гостеприимства.

На наш взгляд, главной отличительной особенностью инноваций в индустрии гостеприимства является их сервисный характер.

References

1. Bezdudnyy F.F., Smirnova GL., Nechaeva O.D. Sushchnost´ ponyatiya innovatsiya i ego klassifikatsiya. Innovatsii. 1998. №2-3. S. 3-13.

2. Zorin I.V., Kvartal´noe V.A. Entsiklopediya turizma: Spravochnik. Ros. mezhdunar. akad. turizma. M.: Finansy i statistika, 2003. 364 s.

3. Kobyak M.V., Layko M.Yu. Tekhnologicheskiy progress kak faktor innovatsiy v gostinichnom biznese. Rossiyskoe predprinimatel´stvo (elektronnyy zhurnal). 2012. №18 (240). URL: http://www.creativeconomy.ru/ articles/29797/ (data obrashcheniya: 19.08.2014).

4. Lesnikova O.V. Upravlenie innovatsiyami na predpriyatiyakh industrii gostepriimstva: Dis.... kand. ekon. nauk: 08.00.05. M, 2009. 173 s.

5. Mayls Y. Servisnye innovatsii v XXI veke//Forsayt. 2011. №2. S. 4—15.

6. Malakhova N.N., UshakovD.S. Innovatsii v turizme i servise: Uchebnoe posobie dlya vuzov. 2-e izd., dop. i pere-rab. Rostov n/D: MarT, 2010. 244 s.

7. Nemtsovskiy B.L. Innovatsii: sposobnost´ predlozhit´ novoe kachestvo. Otel´. 2010. №7. S. 17—22.

8. Elkanova D.I. [i dr.]. Osnovy industrii gostepriimstva: Uchebnoe posobie. M: Dashkov i Ko, 2009. 248 s.

9. Pashigoreva T.N. Problemy organizatsii innovatsionnoy deyatel´nosti v sfere uslug. Problemy sovremennoy ekonomiki (elektronnyy zhurnal). 2006. №1—2. URL : http://www.m-economy.ru (data obrashcheniya: 18.09.2014).

10. Pokhomchikova E.O. Innovatsii kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiy industrii gostepriimstva. Aktual´nye problemy sovremennoy ekonomiki i menedzhmenta: materialy zaoch. mezhdunarod, nauch. konf., Irkutsk, 19 apr. 2013 g. / pod nauch. red. T.D. Burmenko. Irkutsk : Izd-vo BGUEP, 2013. S. 155-162.

11. Pokhomchikova E.O. K voprosu o spetsifike industrii gostepriimstva. Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii (Baykal´skiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i prava) (elektronnyy zhurnal). 2014. №1. URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx7icN18742 (data obrashcheniya: 18.09.2014).

12. Skobkin S.S. Est´ li u nas industriya gostepriimstva?. Parad oteley. 2000. №4. S. 1—6.

13. Skul´movskayaL.G., Kudinova O.S. Kontseptual´no-metodologicheskie podkhody k izucheniyu innovatsiy v gostinichnom servise. Sovremennye issledovaniya sotsial´nykh problem (elektronnyy zhurnal). 2012. №3. URL: http://sisp.nfcras.rU/e-ru/issues/2012/3/kudinova.pdf. (data obrashcheniya: 18.09.2014).

14. Tlekhuray-Bergezova L. T. Osobennosti innovatsionnykh protsessov v sovremennoy sfere uslug. Vestnik adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 5: Ekonomika (elektronnyy zhurnal). 2011. №2. URL: http://cyberleninka.rU/article/n/osobennosti-innovatsionnyh-protsessov-v-sovremennoy-sfere-uslug. (data obrashcheniya: 18.09.2014).

15. Fatkhutdinov R.A. Innovatsionnyy menedzhment: Uchebnikdlya vuzov. 5-e izd., ispr. i dop. SPb.: Piter, 2005. 447 s.

16. Barras R. Towards a Theory of Innovation in Services //Research Policy. 1986. №15. P. 161—173.

17. Miles I. Services in the New Industrial Economy. Futures. 1993. №25 (6). P. 653-672.

Login or Create
* Forgot password?