TAX CHECKS AND WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF CHECK PROCEDURES
Rubrics: ECONOMICS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article focuses on tax checks — their types, general characteristics and structure. The author carried out a comparative analysis of different types of tax checks and substantiates the expediency of the tax authorities' initiating additional tax checks in order to secure greater efficiency and better performance of theprocedure.

Keywords:
auditing the computation and payment of tax on affiliated parties transactions, tax check, structuring and classification of tax checks
Text

Налоговая проверка является одной из форм налогового контроля, которая представляет собой специфическую деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства.

Актуальность статьи и структурирование видов налоговых проверок обусловлена введением с 2012 года нового вида налоговых проверок — проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, целью введения которых является повышение эффективности контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов при трансфертном ценообразовании.

 

Основными видами налоговых проверок являются выездные и камеральные налоговые проверки.

References

1. Nalogovyy kodeks Rossiyskoy Federatsii.

2. Ambros'eva T.G. Ekonomicheskaya priroda i proyavlenie nalogovykh riskov. Sbornik statey: Problemy i opyt menedzhmenta, finansov, ucheta i nalogooblozheniya predpriyatiy, otrasley, kompleksov. M., 2012. S. 5-8.

3. Egorova E.N., Savin D.A. Sovershenstvovanie provedeniya predproverochnogo analiza v tselyakh uvelicheniya rezul'tativnosti vyezdnykh nalogovykh proverok. Finansovaya analitika: problemy i resheniya. 2013. №26 (164). S. 39-44.

4. Komleva L.I. Planirovanie, podgotovka i provedenie vyezdnykh nalogovykh proverok: Uchebno-metodicheskoe posobie. N. Novgorod, 2012. 98 s.

5. Savin D.A., Egorova E.N. Osnovnye formy organizatsii nalogovogo kontrolya v Rossii. Servis v Rossii i za rubezhom. 2012. № 1. S. 9-14.

6. Sadchikov M.N. Kameral'nye i vyezdnye nalogovye proverki kak formy nalogovogo kontrolya. Dis. d-ra ekon. nauk. Saratov, 2009.

7. Shuvalova E.B., Shuvalov A.E., Solyarik M.A., Fedorov P.Yu. Organizatsiya i metodika provedeniya nalogovykh proverok: Uchebnoe posobie. M., 2011. 299 s.

Login or Create
* Forgot password?